Allmänna villkor Diamantia

(gällande från 2019-01-09)


Inledning

Dessa allmänna villkor (de "allmänna villkoren") gäller mellan, å ena sidan, Diamantia, som är en verksamhetsgren inom bolaget Kaplans Safir AB med organisationsnummer 556492-5773 och adress Virkesvägen 26, 6 tr, 12030 Stockholm ("Diamantia") samt, å andra sidan, användare ("Kund") av Diamantias webbplats med e-handelssystem www.diamantia.com (”Webbplatsen”). Diamantia är ett företag som erbjuder försäljning av lösa diamanter via Webbplatsen.

Kundregistrering

För att få handla och beställa tjänster hos Diamantia måste kunden vara registrerad hos Diamantia. Kund måste vara minst 18 år för att få registrera ett kundkonto hos Diamantia. Vid registreringen godkänner Kunden dessa Allmänna Villkor, inkluderat personuppgiftsbehandlingen hos Diamantia (se vidare under Personuppgiftsbehandling nedan).

Behandling av personuppgifter

Genom att registrera sig på Webbplatsen godkänner Kunden att Diamantia behandlar personuppgifter på det sätt som framgår nedan.

Kaplans Auktioner AB (”Kaplans”) är Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. För Kaplans är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. I Integritetspolicyn kan du läsa mer om hur vi sparar och använder dina personuppgifter.

Kaplans integritetspolicy

Alla personuppgifter hanteras i enlighet med gällande svensk personuppgiftslagstiftning.

De personuppgifter som behandlas är namn, personnummer, kontaktinformation, information om de köp som gjorts samt de övriga uppgifter som Kund väljer att uppge inom ramen för tjänsterna eller i övrigt på Webbplatsen. De Personuppgiftsansvariga sparar uppgifterna så länge Kund har kvar ett kundkonto eller så länge det i övrigt är nödvändigt för att administrera kundförhållandet.

Uppgifterna kommer att behandlas i syfte att på ett tillförlitligt sätt kunna identifiera varje Kund vid kontakt med de Personuppgiftsansvariga och/eller besök på Webbplatsen, administrera kundförhållandet, fullgöra avtal med Kunden och för att utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, affärsutveckling, statistik och för att utveckla erbjudanden om nya produkter och tjänster. Uppgifterna kan även användas för att sända Kund relevant information om produkter och tjänster från andra koncernbolag till Diamantia via post eller i elektronisk form.

Personuppgiftsansvariga har rätt att överlämna information om genomförda och annullerade köp till polismyndighet.

Kund kan när som helst tacka nej till att motta ytterligare information från Personuppgiftsansvariga eller dess koncernbolag genom att sända ett e-postmeddelande på info@diamantia.com. Vidare har kunden rätt att efter skriftlig anmodan (till adressen som framgår i ingressen till dessa allmänna villkor) få information om vilka uppgifter som finns registrerade om kunden. Kund kan alltid begära att felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas eller tas bort ur Diamantias system.

Beställning

En beställning av en produkt på Webbplatsen bekräftas alltid genom en orderbekräftelse där det framgår vad som beställts, pris och beräknad leveransdag. I samband med köpet måste Kunden alltid bekräfta att alla uppgifter om den beställda varan och/eller tjänsten är korrekt angivna i beställningsformuläret innan beställningen slutligt skickas till Diamantia. I samband med sådan bekräftelse är beställningen gjord av Kunden och därmed bindande för denne.

Ersättningssten

I händelse av att en beställd sten skulle visa sig vara såld utan att våra system uppdaterats förbehåller sig Diamantia rätten att erbjuda kunden en likvärdig sten. Kunden kan i så fall välja att acceptera den föreslagna stenen eller häva köpet.

Priser

Alla priser som visas på Webbplatsen är angivna i svenska kronor (SEK), inklusive svensk lagstadgad mervärdeskatt (moms).

Beställningar till länder utanför EU är momsbefriade. Momsen dras då av i beställningens slutskede. Momsberäkningen baseras på det land dit varan ska skickas. Det är kundens ansvar att betala eventuell införselmoms och andra pålagor som tillkommer i tullen i respektive land.

Diamantia förbehåller sig rätten att i korrigera felaktigheter som skrivits på Webbplatsen, bloggar eller sociala medier som kontrolleras av Diamantia. Diamantia reserverar sig även för prisjusteringar (till exempel förändrade priser från leverantörer och/eller valutaförändringar), lagerförändringar och eventuella fel på Webbplatsen och/eller i hårdvara såsom nätverk och servrar.

Betalning

Betalning sker genom något av följande alternativ:

 1. Kortbetalning i förskott via Epay betaltjänst
 2. Faktura via Klarna
 3. Betalning i vårt systerbolag Kaplans Auktioners butik på Biblioteksgatan 5.
 4. Överföring i förskott via bankgiro eller plusgiro:
  Bankgiro: 5856-2430
  Plusgiro: 449822-6
 5. Överföring från utlandet i förskott:
  Kontoinnehavare: Kaplans Safir AB
  IBAN: SE0695000099603404537817
  SWIFT: NDEASESS

Vid betalning enligt något av alternativ 3 eller 4 (ovan) måste pengarna ha inkommit till Diamantia innan beställningen kan expedieras.

Klarnas betalningsalternativ:
Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:

 • Betala inom 14 dagar: Betalningstid är 14 dagar från avsändandet av varorna. Villkoren för betala inom 14 dagar finner du här.
 • Konto: Klarna Konto är en kontokredit som tillhandahålls av Klarna och som ger kredittagaren möjlighet att delbetala sina köp månadsvis med minst 1/24 (minimum 50 SEK) av totala utnyttjade kreditbeloppet eller i enlighet med de i kassan godkända villkoren. För mer information om Klarna Konto inklusive allmänna villkor och Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation finner du här.
Du hittar mer information om Klarna här och kan läsa deras användarvillkor här. För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Vi rekommenderar dig att läsa vår sekretesspolicy. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy.

Leveranstid

De stenar som finns i lager levereras snarast och vanligtvis inom 3-5 arbetsdagar. För beställningsvaror är leveranstiden 10-14 dagar.

Leveranssätt och fraktkostnader

Diamantia levererar normalt beställningar via posten rekommenderat. Frakt inom Sverige via Posten är kostnadsfri och försäkrad. Om kurir eller annan frakt ska tillhandahållas gäller särskilda kostnader. Frakt utanför Sverige sker normalt med Posten eller Fedex. Frakt inom Norden men utanför Sverige kostar 300 kronor. Frakt utanför Norden kostar 500 kronor.

Garanti

Diamantia anser det vara av högsta vikt att kunder får varor som överensstämmer med förväntningarna. Därför kvalitetssäkrar vi alltid diamanterna innan vi lämnar ut till Kund. Diamanterna levereras alltid med äkthetsintyg och certifikat när detta finns att tillgå.

Ångerrätt

För beställningar som gjorts på Webbplatsen eller per telefon gäller reglerna i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59), vilket bland annat innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från mottagandet av leverans utan att behöva uppge någon speciell anledning. Vid åberopande av ångerrätten står Kunden för kostnaden för returfrakten och för returrisken. Kunden måste därför själv svara för förpackning och försäkring samt välja lämpligt transportsätt.

Då Diamantia har mottagit varan och kontrollerat dess skick så återbetalas köpeskillingen till Kunden, eventuellt efter avdrag för värdeminskning i sådant fall Kunden använt eller hanterat varan på ett sätt som inte är nödvändigt för att undersöka den.

Reklamation

Kunden bör alltid reklamera varan så snart som felet har upptäckts till Diamantia (se kontaktuppgifter ovan). Vid reklamationstillfället ska Kunden lämna det köpta föremålet samt styrka att föremålet är köpt hos Diamantia. Kunden måste själv svara för förpackning och försäkring samt lämpligt transportsätt. Diamantia prövar om reklamationen är rättmätig och återkommer därefter till Kunden.

Anses reklamationen giltig återbetalas Kunden hela köpeskillingen samt frakt.

Diamantia prövar normalt en reklamation inom fem bankdagar efter anmälan.

Missbruk och förebyggande av missbruk

Kunden är skyldig att vid var tid skydda inloggningsuppgifterna till sitt kundkonto på lämpligt sätt och att inte lämna ut dessa till annan.

Diamantia kan komma att polisanmäla allt missbruk eller misstänkt missbruk av Webbplatsen och/eller de tjänster som tillhandahålls därigenom, respektive försök till sådant missbruk eller annat som kan misstänkas utgöra brottslig verksamhet.

Diamantia följer gällande lagstiftning avseende penningtvätt. Detta innebär att Diamantia i förekommande fall kan komma att lämna över kundinformation till berörda myndigheter om misstanke om penningtvätt uppkommer.

Force Majeure

Diamantia ansvarar inte för skador som uppkommer på grund av på förhand oförutsebara omständigheter eller förändringar i förhållandena som ligger utanför Diamantias kontroll och som Diamantia inte skäligen kunnat undvika eller övervinna (s.k. force majeure).

Ändring av allmänna villkoren

Diamantia förbehåller sig rätten att ändra de Allmänna Villkoren utan att i förväg inhämta Kundens godkännande. Vid ändring av väsentlig art ska Diamantia meddela Kunden om att ändring skett utan dröjsmål. Kunden har då rätt att avsluta sitt konto omgående. Vad gäller redan gjorda beställningar mellan Diamantia och Kunden ska de villkor gälla som gällde vid tidpunkten för den beställningen.

Lagval och tvister

Kunden uppmanas att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) i de fall då parterna inte kommer överens. Tvister i anledning av dessa Allmänna Villkor prövas av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.